DANSK

ENGLISH

Om bogen

Dette er femte reviderede udgave af "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder." Bogen udkom første gang i 2004. Med denne udgave runder oplaget 18.000 eksemplarer.

Bogen henvender sig først og fremmest til brugere og pårørende, men anvendes også i vidt omfang af ansatte i og uden for regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger, ansatte og frivillige i de mange organisationer inden for psykiatriområdet - samt studerende. Bogen står på en lang række biblioteker.

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af de rettigheder, der følger af FN's Handicapkonvention (der netop var blevet ratificeret af Danmark, da tredje udgave af bogen udkom) samt øvrige internationale konventioner.

Indhold

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2. Handicapkonventionen m.fl.

Kapitel 3. Inddragelse

Kapitel 4. Forebyggelse og sundhedsfremme

Kapitel 5. Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning

Kapitel 6. Tvang på psykiatriske afdelinger

Kapitel 7. Retspsykiatri

Kapitel 8. Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger

Kapitel 9. Socialpsykiatrien

Kapitel 10. Sociale ydelser m.m.

Kapitel 11. Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav

Kapitel 12. Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning

 

Bagsidetekst

Håndbogen beskriver de rettigheder, som brugere og/eller pårørende i psykiatrien har. Ret til at blive informeret, ret til medindflydelse på eget liv, ret til beskyttelse imod unødig krænkelse og – ikke mindst – ret til at blive behandlet. Den beskriver også de sociale rettigheder – som fx retten til uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse samt støtte og omsorg.

I håndbogen finder du en forklaring på, hvem der kan træffe beslutninger i sundhedssystemet og i det sociale system, hvordan beslutningerne skal forberedes, hvordan planer mv. skal udarbejdes, samt oplysninger om klage- og erstatningsmuligheder.

Bogen er blevet opdateret med de mange lovændringer, der er gennemført siden 4. udgave. Der har være store ændringer i alle de betydende love på området.

Køb bogen her

Downloads | Links

Bogen kan som sagt købes hos SIND.

Man kan også gratis hente hele bogen, eller dele af den, som pdf-filer.

Læs mere om bogen, køb den eller download den på bogens hjemmeside www.psykiatrihaandbog.dk.

 

About the book

This is the fifth revised edition of the "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder" (Handbook for Psychiatry users and reletives - Know your rights).The book was first published in 2004. With this edition circulation reaches 18.000 copies.

The book is aimed primarily at users and relatives, but is also widely used by employees within and outside the reginal psychiatry and the municipal administrations, employees and volunteers in the many organizations within psychiatry - as well as students. The book can be found in a large number of libraries.

The book is in Danish.

Content

The book is in Danish

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2. Handicapkonventionen m.fl.

Kapitel 3. Inddragelse

Kapitel 4. Forebyggelse og sundhedsfremme

Kapitel 5. Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning

Kapitel 6. Tvang på psykiatriske afdelinger

Kapitel 7. Retspsykiatri

Kapitel 8. Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger

Kapitel 9. Socialpsykiatrien

Kapitel 10. Sociale ydelser m.m.

Kapitel 11. Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav

Kapitel 12. Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning

 

Back Cover text

The handbook describes the rights of users and/or relatives in psychiatry. Right to be informed, right to participate in his own life, the right to protection against unnecessary infringement and - not least - the right to be treated. It also describes the social rights - such as the right to education, employment, maintenance, support and care.

In this handbook you will find an explanation of who can make decisions in the health system and the social system, how decisions are to be prepared, how plans etc. should be prepared, as well as information on appeal and damages systems.

The book has been updated with the many legislative changes implemented since 4th edition.

The book is in Danish.

Buy the Book

Downloads | Links

The book is in Danish.

Read more about the book, buy it or download it on the book's website (in Danish only): www.psykiatrihaandbog.dk.

 

Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen
Håndbog for psykiatribrugere og pårørende – Kend dine rettigheder
5. reviderede udgave

768 sider, 100 kr.

SIND.