DANSK

ENGLISH

Om bogen

Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. november 2016.

Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, inden for miljøret, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger. Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og Miljøklagenævnet – inddrages.

Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at sikre en fuldt opdateret fremstilling.

Indhold

Forord

 

Indholdsfortegnelse

 

Kapitel 1 Erhvervsmiljøret

 

Kapitel 2 EU-retten og dens betydning på miljøområdet

 

Kapitel 3 “Processuelle miljørettigheder” og krav til sagsbehandlingen

 

Kapitel 4 Miljøprincipper og deres betydning

 

Kapitel 5 Lokalisering af anlæg

 

Kapitel 6 Habitat- og naturbeskyttelse

 

Kapitel 7 Vandkvalitetsmål og -beskyttelseskrav

 

Kapitel 8 Luftkvalitetskrav og lugtniveauer

 

Kapitel 9 Beskyttelse imod støj

 

Kapitel 10 Energi- og ressourceeffektivitet samt affald

 

Kapitel 11 IE-direktivets godkendelses- og revurderingsordning

 

Kapitel 12 Godkendelseskrav efter miljøbeskyttelsesloven

 

Kapitel 13 Ikke-godkendelsespligtige aktiviteter

 

Kapitel 14 Brancheregler for risikovirksomhed

 

Kapitel 15 Projektvurdering og vilkår efter husdyrbrugloven

 

Kapitel 16 Miljøtilsyn, revurdering og miljøansvar

 

Kapitel 17 Basistilstandsrapport og definitivt driftophør

 

Kapitel 18 Klage- og efterprøvelsesmuligheder

 

Kapitel 19 Domstolenes efterprøvelse og håndhævelse

 

Regelregister

 

Referencer

 

Forkortelser

 

Stikord

About the Book

In the book “Business Environmental Law” the EU as well as the Danish environmental legal systems of importance for industrial production and agricultural activities in Denmark are examined. Since environmental business law is very broad and complicated, special focus is on matters of environmental approval.

The first chapter is an introduction to the history of  Danish environmental business law. The following chapters describe the EU’s environmental law followed by a detailed description of the procedural rules – with a special focus on the importance of the Aarhus Convention and eGovernment.

The different media protected by EU and national environmental law - involving e.g. the Habitat and Wild Fowls directives, the Water Framework Directive, the Air Quality Directive, the NEC-directive, the Notice Framework Directive, as implemented into Danish law – are covered by the following chapters.

After the presentation of all these substantive rules the book is focused on the IE-directive and the Seveso III Directive as well as the Danish implementation of these directives.

The last chapters are focused on access to justice as the Aarhus Convention, EU law and Danish law regulate it in the administrative appeal board system and in the court system.

The case law of the European Court of Justice, the Danish court cases and the practice of the appeal board are included in the description of the legal conditions for doing business in Denmark.

The importance of the political agreements on the design of the law is another aspect involved in the description. Everything is updated to 1 November 2016.

Content

Forord

 

Indholdsfortegnelse

 

Kapitel 1 Erhvervsmiljøret

 

Kapitel 2 EU-retten og dens betydning på miljøområdet

 

Kapitel 3 “Processuelle miljørettigheder” og krav til sagsbehandlingen

 

Kapitel 4 Miljøprincipper og deres betydning

 

Kapitel 5 Lokalisering af anlæg

 

Kapitel 6 Habitat- og naturbeskyttelse

 

Kapitel 7 Vandkvalitetsmål og -beskyttelseskrav

 

Kapitel 8 Luftkvalitetskrav og lugtniveauer

 

Kapitel 9 Beskyttelse imod støj

 

Kapitel 10 Energi- og ressourceeffektivitet samt affald

 

Kapitel 11 IE-direktivets godkendelses- og revurderingsordning

 

Kapitel 12 Godkendelseskrav efter miljøbeskyttelsesloven

 

Kapitel 13 Ikke-godkendelsespligtige aktiviteter

 

Kapitel 14 Brancheregler for risikovirksomhed

 

Kapitel 15 Projektvurdering og vilkår efter husdyrbrugloven

 

Kapitel 16 Miljøtilsyn, revurdering og miljøansvar

 

Kapitel 17 Basistilstandsrapport og definitivt driftophør

 

Kapitel 18 Klage- og efterprøvelsesmuligheder

 

Kapitel 19 Domstolenes efterprøvelse og håndhævelse

 

Regelregister

 

Referencer

 

Forkortelser

 

Stikord

Downloads | Links

 

Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.

 

1010 sider, Hardcover. Kr. 980.

 

© 2017 Jurist- og Økonomforbundets Forlag

ISBN: 978-87-574-3123-0